Wat is unaVision?

Bouwen aan unaVision

unaVision is de titel van het proces om te komen tot een regionale ontwikkeling. Het is de beschrijving van het proces dat al jaren aan de gang is, over de hele wereld, een groeiende beweging. Het is geen traditioneel project, omdat een project uitgaat van SMART-principes  (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden).  Als tegenhanger van SMART gaat unaVision uit van MOEDIG. Hierbij staan de letters voor:

Mensgericht
Onderop (bottom-up)
Eenvoud
Delen
Inclusief (er worden geen mensen uitgesloten)
Geleidelijk

Toch noemen we het maar een project, omdat dit nou eenmaal de methode is die geaccepteerd wordt binnen veel geledingen van de maatschappij. Er worden echter geen doelen beschreven, geen echte planningen en geen harde resultaten. Maar wat dan wel?

unaVision gaat uit van een beweging in de maatschappij die al lang zichtbaar is. Bij alle bewegingen wordt de belangrijke waarom-vraag gesteld. Het gaat in op de motivatie van mensen om zich- veelal belangeloos- in te zetten voor een doel dat bijdraagt aan die ene “visie”. Die motivatie daarbij ligt op heel andere vlakken dan alleen geld, bijvoorbeeld op het vlak van naastenliefde,  altruïsme, religie, afkeer van economische principes,  de zorg om het voortbestaan van de wereld en het tegengaan van onrechtvaardigheid.

unaVision kan zich uiten in bewegingen rond duurzaamheid, zorg, voedsel, onderwijs, gezondheid, kunst, alternatief geld en voorzieningen op het platteland. Deze projecten worden afgerekend volgens de SMART-principes. Vaak wordt er niet gekeken naar de “niet-meetbare” opbrengsten. Er zijn veel voorbeelden waarbij de doelstellingen niet gehaald zijn waarbij het project heeft bijgedragen aan de leefbaarheid. Voorbeeld hiervan is een  dorpstuin-project. Hierbij is de onderlinge samenwerking van groter belang dan de opbrengst van de dorpstuin.

unaVision vraagt de participanten de processen te ondersteunen, waarbij de sleutelbegrippen zijn:

  • Participatief leiderschap
  • Bottom-up
  • Gericht op de lange termijn
  • Delen van kennis en middelen
  • Projecten ondersteunen en verder helpen
  • Deelnemers dragen verantwoordelijkheid voor een groter geheel (in plaats van ”What’s in it for me”?)
  • Kleinschaligheid (die wel degelijk kan leiden tot een grote beweging)

Het project heeft als titel “Bouwen aan unaVision”, omdat die ene visie niet echt vaststaat. Ieder keer als er een initiatief aansluit, wordt de “waarom- vraag” gesteld die weer tot nieuwe inzichten, groei en samenwerking kan leiden. De beschrijving hierboven is een eerste aanzet en zeker niet het slotakkoord.

Oh ja geld…… hierover wordt maar weinig beschreven want de nadruk ligt op de kracht van het initiatief.